headache

Finding The Root Cause Of Your Headache: Tension Headache

Who suffers from headaches? Nearly everyone will suffer a headache at some point in time. Headache is one of the most common reasons people seek medical help. Also, it’s the number one reason for patients to come to our clinic. Working as an acupuncturist always made me look deeper at the causes of problems. Often, …

Finding The Root Cause Of Your Headache: Tension Headache Read More »

headache, woman, sad-2058476.jpg

การปวดศรีษะชนิด กล้ามเนื้อตึง

          ❤️ แทบทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ความทรมานจากอาการปวดศีรษะ ปวดศีรษะเป็นหนึ่งสาเหตุหลักที่คนมักเสาะหาวิธีการรักษา และยังเป็นปัญหาอันดับต้นๆสำหรับคนไข้ที่คลินิกของเราด้วย     การทำงานเป็นหมอฝังเข็มทำให้เรามักมองลึกลงไปที่ต้นเหตุของการปวดศีรษะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักมีมากกว่าหนึ่งสาเหตุ ในบทความนี้จะกล่าวถึง การปวดศีรษะชนิดกล้ามเนื้อตึงตัว(Tension-type headache)          📍 อาการ การปวดศีรษะชนิดกล้ามเนื้อตึงตัวจะรู้สึกปวด ตึง หรือบีบรัดรอบๆศีรษะ ในบางครั้งอาจจะปวดตุ๊บๆหรือปวดตื้อๆ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณด้านหน้า ด้านบน ด้านหลังหรือด้านข้างศีรษะ   สำหรับคนที่มีอาการปวดต้นคอ หลังส่วนบน กระบอกตา ขากรรไกร หรือกล้ามเนื้อบริเวณอื่นอยู่เดิม อาการปวดศีรษะอาจเกิดมากจากการปวดตึงบริเวณไหล่หรือหลังส่วนบน           📍 สาเหตุ —– การหดตัวของกล้ามเนื้อสามารถเป็นต้นเหตุของอาการปวดศีรษะชนิดกล้ามเนื้อตึงตัวได้   อาหารหลายชนิดสามารถทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อได้   กิจกรรมต่างๆ ความเครียด หรือการจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานก็ทำให้เกิดการปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อตึงตัวได้   รวมถึงอุณภูมิที่เย็นจัดก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะได้  นอกจากนั้นแล้วการติดเชื้อทางทันตกรรมหรือข้อต่อขากรรไกรก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ด้วย           การฝังเข็มช่วยรักษาการปวดศีรษะได้อย่างไร? …

การปวดศรีษะชนิด กล้ามเนื้อตึง Read More »